ÁRVERÉSI FELHÍVÁS


2018.01.18

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, árverés útján értékesíti a

Pécs, Munkácsy M. u. 13. sz. alatti, 17486 hrsz-ú raktár megnevezésű 543 m2 nagyságú, 295 m2 felépítménnyel rendelkező, helyi jelentőségű védett ingatlanát 38.655.000,- + Ft + ÁFA, azaz 49.091.850,- Ft induló vételáron
Részletek

A licit eljáráson a részvétel feltétele az induló nettó vételár 10%-ának ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata MNB 10024003-00336255 számlájára történő átutalása, mely összeg a nyertes részére a vételárba beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül.
A vevő a vételáron felül az értékesítés érdekében és során felmerülő költségeket vállalni köteles. Az ingatlan a liciten résztvevők között a legmagasabb vételi árat ajánló személy részére kerül értékesítésre.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a licit eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árverésen történő részvétel feltételei:
Az árverésen megjelent természetes személynek személyazonosságát, jogi személynek pedig létezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árverésen személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesített aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.
Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az ő érdekkörében felmerülő okra hivatkozással az ajánlattól eláll.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003, telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.

A liciteljárás helye és ideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/214.,
2018. február 19-én 10 órakor