BÉRBEADÁSI FELHÍVÁS


2018.09.12

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbeadás útján hasznosítja

a pécsi 1292/18 hrsz-ú, természetben Pécs, Bázis úti ingatlanon található 100 m² nagyságú, rossz műszaki állapotban lévő épületet, 8.000,- Ft + ÁFA/hó induló bérleti díj ellenében.
Az árverésen való részvétel feltétele az induló éves bérleti díj 10%-ának (9.600,- Ft) ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára történő átutalása, mely összeg a nyertes részére a bérleti díjba beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül.

A bérlő a bérleti díjon felül a hasznosítás érdekében és során felmerülő valamennyi költséget vállalni köteles. Bérlő köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges felújításokat, közmű bekötéseket saját költségén és felelősségére 1 éven belül elvégezni, melynek megtérítését Bérbeadótól semmilyen jogcímen nem követelheti. Az ingatlan az árverésen résztvevők között a legmagasabb bérleti díjat ajánló személy részére kerül bérbeadásra.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a licit eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árverésen történő részvétel további feltételei:

Az árverésen megjelent természetes személynek személyazonosságát, jogi személynek pedig a létezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árverésen személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesített aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003, 533-902-as telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.

A liciteljárás helye és ideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217., 2018. október 4. 10 óra