ÁRVERÉSI FELHÍVÁS


2018.09.12

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján értékesíti,

Pécs, Könyök u. 23. sz. alatti rossz műszaki állapotban lévő 2 db raktár helyiségét 16535/A/5 hrsz-ú 35 m² nagyságú 380.000,- Ft + ÁFA, 16535/A/6 hrsz-ú 49 m2 nagyságú 410.000,- Ft + ÁFA induló vételáron

Az árverésen való részvétel feltétele az induló vételár 10%-ának (38.000,- Ft illetve 41.000,- Ft) ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára történő átutalása, mely összeg a nyertes részére a vételárba beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül.

A vevő a vételáron felül az értékesítés érdekében és során felmerülő költségeket vállalni köteles. Az ingatlan az árverésen résztvevők között a legmagasabb vételárat ajánló személy részére kerül bérbeadásra.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a licit eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árverésen történő részvétel további feltételei:
Az árverésen megjelent természetes személynek személyazonosságát, jogi személynek pedig a létezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árverésen személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesített aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003, 533-902-as telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.

A liciteljárás helye és ideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. 2018. október 4.-én 16535/A/5 hrsz-ú 11:00 óra, 16535/A/6 hrsz-ú 11:30 óra